Ubytovací řád

Ke stažení v PDF – Ubytovací řád apartmány Dajane

Provozovatel : Anna Ada Bulín
Provozna : Na Vinici 602/20
Telefon : +420 773 507 563
Email : penzion@dajane.cz

jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle § 754 a násl. zákoníku

I. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování
a) Podpisem ubytovaného ( dále jen host ) v Knize ubytovaných je mezi hostem a provozovatelem Apartmány Dajane ( dále jen provozovatel ) uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. zákoníku a to za podmínek uvedených níže a ve smlouvě o ubytování.

b) Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku dohodou obou stran a potvrzována podpisem na Kartě hosta. Ubytováním se rozumí používání prostor apartmánu a spojovací chodby se schodištěm ( dále jen prostory určené k ubytování ).

Cena za ubytování je splatná nejpozději při začátku pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti, eventuelně po předchozí dohodě s provozovatelem bezhotovostně na účet provozovatele.

II. Náhrada škody
a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škody rovnající se výši škody způsobené zaviněním hosta.
b) Host je povinen uhradit případnou škodou vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.

III. Způsob objednání
Objednávku ubytování je možno provádět osobně, e-mailem nebo telefonicky.

IV. Práva a povinnosti hosta
a) Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškeré jeho vybavení dle Seznamu poskytnutého vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží host klíče od ubytovacích prostor (pokoje v apartmánu a vchodových dveří apartmánu Dajane). Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou ubytováni v ubytovacích prostorách. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

b) Host je povinen:
– uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
– řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určené
– zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování
– chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
– zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, kterou nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu
– seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej
– bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu
– bezodkladně oznámit poškození neb o škodu, kterou host v prostorách způsobil
– uzamykat při odchodu ubytovací prostor
– v době od 22.00 hod do 7.00 hod. se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem
– apartmán převzít mezi 14.00 a 19.00 hodinou v den příjezdu. Apartmán opustit do 10.00 hod. v den odjezdu. Pozdní odjezd ( nejpozději však v 12.00 hod. ) musí host nahlásit den předem. Za pozdní odjezd se účtuje částka 200,- Kč za osobu.

c) Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
– provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování ( stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod. )
– odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
– používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma osobních počítačů bez předchozího oznámení provozovateli nebo přes jeho zákaz.
– přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
– přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování
– uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání nebo bydliště

d) Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
– kouřit ve vnitřních prostorách určených k ubytování. Na pokojích jsou instalovány hlásiče kouře.

V. Povinnosti provozovatele
Provozovatel je povinen
– odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu narušený výkon jeho práv spojených s ubytováním
– dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů
– dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování

VI. Vozidlo a cennosti hosta
Parkování vozidel hostů je umožněno na ulici přilehlé k ubytovacímu zařízení, po předchozí dohodě také na přilehlém parkovišti před ubytovacím zařízením. Provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věci ve vozidle. Provozovatel doporučuje hostu, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechával v prostorách určených k ubytování.

VII. Průběžný úklid, odpad
Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. Během týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí. Při pobytu delším než 2 týdny se úklid provádí 1 x týdně na vyžádání a dle domluvy.
Popelnice na směsný odpad se vyváží každou středu dopoledne.

VIII. Vytápění ubytovacího zařízení
Vytápění je řešeno pomocí elektrických přímotopů na noční proud. Tento je dodáván od PRE podle vnitřních směrnic po dobu 20 hodin denně. V intervalu 6x za den na dobu 40 minut PRE provádí z technických důvodů vypnutí tohoto proudu, a to v plovoucích časech které se mírně mění. Provozovatel toto nemůže ovlivnit.

Přibližná tabulka a příklady spínacích časů vytápění zde :
Tabulka-vypinani-elektriny

Na dodávku teplé vody a chod ostatních elektrických zařízení nemá toto opatření vliv.

IX. Domácí zvířata
Návštěva a pobyt v prostorách určených k ubytování s domácími zvířaty je zakázána. Povoleno pouze po předchozí domluvě.
Při porušení bude účtována smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč.

X. Reklamace
Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna.  Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášena hostem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

XI. Odstoupení od Smlouvy o ubytování
a) Host má právo odstoupit od Smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami viz. bod XII tohoto ubytovacího řádu
b) Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje mravy.
c) Odstoupení od Smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být odesláno nebo předáno druhé straně.
d) Odstoupení od Smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.
e) V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění prostor určených k ubytování.

XII. Stornovací podmínky :
a) Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z objektivních příčin uvedených níže, bude hostu účtování stornovací poplatek ve výši:

Do 60 dní před příjezdem  – bez stornopoplatků
59 – 30 dní před příjezdem – 25 % ceny objednaných služeb
29 – 10 dní před příjezdem – 50 % ceny objednaných služeb
9 – 0 dní před příjezdem – 100 % ceny objednaných služeb
Při příjezdu či během pobytu – 100 % ceny objednaných služeb

b) V případě zrušení objednaných služeb je provedeno vyúčtování do 21 dnů a vrácení případné části zálohy po odečtení stornovacích poplatků.

c) Provozovatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek, v případě výskytu objektivních závažných příčin, kterou vedou k odstoupení od smlouvy o ubytování, jako jsou úmrtí v rodině, hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod. Tyto skutečnosti musí host doložit příslušnými doklady nejpozději do 7 kalendářních dnů od výskytu objektivních závažných příčin písemně na výše uvedenou adresu provozovatele.

d) Pokud si host objedná služby v době kratší než 30 dní před počátkem poskytnutých služeb, stornovací poplatky se nemění.

XIII. Doklad totožnosti
Karta hosta v Knize ubytovaných obsahuje jméno a příjmení, bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu, popřípadě cestovního pasu. K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti.

 

Za tým Dajane :

Anna Ada Bulín, odpovědná vedoucí